เครื่องคิดเลขทรงกระบอกวงกลม

r =
h =
Units:
 
V = 0
L = 0

T = 0
B = 0
A = 0

r = radius, h = height, V = volume, L = lateral surface area, T = top surface area, B = base surface area, A = total surface area

» Show Work
 
เครื่องคิดเลขทรงกระบอกวงกลม