พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าและเครื่องคิดเลขความยาวในแนวทแยง

Length of Rectangle
Width of Rectangle
Unit
   
Result:
Rectangle Diagonal Length
Perimeter of Rectangle
Rectangle Surfacearea
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าและเครื่องคิดเลขความยาวในแนวทแยง