บริเวณรอบปริมณฑลของวงรี

Area of Ellipse
Enter Radius a = b =
Result:

บริเวณรอบปริมณฑลของวงรี