พื้นที่ของเครื่องคิดเลขวงรี

Unit:
Major Axis:
Minor Axis:
Results:
Area Of a Ellipse:   
พื้นที่ของเครื่องคิดเลขวงรี