เครื่องคิดเลขสแควร์ (เรขาคณิต)

edge units  
perimeter units  
diagonal units  
area square units  
significant figures:
เครื่องคิดเลขสแควร์ (เรขาคณิต)