เครื่องคิดเลขรูปหลายเหลี่ยมปกติขั้นสูงสุด

Choose a regular polygon:
Choose a calculation:
a =
Length Units:
Angle Units:
 
n = 3  

r = 0
R = 0
A = 0
P = 0
x = 0
y = 0

trigon shape

n = number of sides, a = side lengths, R = circumradius

r = inradius (apothem), P = perimeter, A = area, y = exterior angle, x = interior angle

» Show Work
Show steps.
เครื่องคิดเลขรูปหลายเหลี่ยมปกติขั้นสูงสุด