เครื่องคิดเลขเปอร์เซ็นต์เพิ่ม / ลดลง

Initial value: 
Percentage increase/decrease: %
Difference:
Final value:
Calculation:
เครื่องคิดเลขเปอร์เซ็นต์เพิ่ม / ลดลง