การเปลี่ยนแปลงและการคำนวณการรวมกัน

   
Result:
function calculate(){
var n=document.getElementById("n").value;
var r=document.getElementById("r").value;
var nf=1;
var rf=1;
var nrf=1;
for(var k=r;k>=