เปอร์เซ็นต์เป็นชิ้นส่วนต่อชิ้นส่วนต่อล้าน (ppm)

  Enter percent : %  
       
  ppm result: ppm  
เปอร์เซ็นต์เป็นชิ้นส่วนต่อชิ้นส่วนต่อล้าน (ppm)