การทำงานร่วมกัน / คำนวณการทำงานที่ใช้ร่วมกัน

A can complete a work in =  
B can complete a work in =  
 
A and B can Complete a work together in
การทำงานร่วมกัน / คำนวณการทำงานที่ใช้ร่วมกัน