ตัวประกอบจำนวนเต็มแบบเกาส์

Factorization:  
ตัวประกอบจำนวนเต็มแบบเกาส์