เครื่องคิดเลขส่วนประกอบของหนึ่งและสอง


Result:
var fflag = false;
function calculate() {
var x = document.getElementById("binary1").value;
conversion_type();
if(fflag == false){
if((/[^0-9]/g.test(x)