เครื่องคิดเลข Matrix Transpose
 
Result:
A Transpose =

เครื่องคิดเลข Matrix Transpose