เครื่องคิดเลขถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

Weight Data number
Weighted average:
Calculation steps:
เครื่องคิดเลขถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก