สมการเชิงเส้นพร้อมเครื่องคิดเลข 2 แห่งที่ไม่รู้จัก

Equation form : aX + bY = c

Equation 1) a= b= c=

Equation 2) a= b= c=

X=Y= 
สมการเชิงเส้นพร้อมเครื่องคิดเลข 2 แห่งที่ไม่รู้จัก