เครื่องคิดเลขการคูณเอดส์

First Vector a1i->:
First Vector b1j->:
First Vector c1k->:
Second Vector a2i->:
Second Vector b2j->:
Second Vector c2k->:
 
Multiplication of vectors =
เครื่องคิดเลขการคูณเอดส์