ผลรวมของเครื่องคิดเลขสองก้อน

Addition of two cubes :
Enter the first number:
Enter the Second number :
Cube of first number :
Cube of second number :
Sum of 2 cubes :
ผลรวมของเครื่องคิดเลขสองก้อน