เครื่องคิดเลขสมการ Sextic

x6+x5+x4+x3+x2+x+ = 0
x1: + i
x2: + i
x3: + i
x4: + i
x5: + i
x6: + i
เครื่องคิดเลขสมการ Sextic