เครื่องคิดเลขสมการกำลังสอง

x2+x+=0
X1 =
X2 =
เครื่องคิดเลขสมการกำลังสอง