เครื่องคิดเลขสมการ Trinomial Trinomial

The quadratic equation:
  Enter a:   Enter b:   Enter c:  
x2 + x + = Y
 
Result:
เครื่องคิดเลขสมการ Trinomial Trinomial