เครื่องคิดเลขความก้าวหน้าทางเรขาคณิต (เทอมที่ n)

Enter the first term(a):
Enter the common ratio(r):
Enter the last term(n):
Geometric Progression the nth term:
เครื่องคิดเลขความก้าวหน้าทางเรขาคณิต (เทอมที่ n)