เครื่องคิดเลขผลิตภัณฑ์ 2D Vector Scalar (Dot Product)

Vector V1: ,
Vector V2: ,
Scalar Product:
เครื่องคิดเลขผลิตภัณฑ์ 2D Vector Scalar (Dot Product)