จำแนกของสมการสมการกำลังสอง

Quadratic Equation, ax2 + bx + c = 0
x2 + x + = 0
 
Discriminant Value (Δ) =
จำแนกของสมการสมการกำลังสอง