กองสมการพหุนามระดับ 4

Fourth Degree Equation
x4 + x3 + x2 + x +
Divided by :
x +  
 
กองสมการพหุนามระดับ 4