เครื่องคิดเลขรากที่ 4

Number :    
     
4th Root :    
 
เครื่องคิดเลขรากที่ 4