เครื่องคิดเลขย่อย

 
Enter the set A(superset) =
Enter the set B =
The set B is = of set A
เครื่องคิดเลขย่อย