เครื่องคิดเลขการเจริญเติบโตและการสลายตัว (ค่าเสื่อมราคา)

Start value
Rate of change %per period
Period numbers

Values GROWTH
(Appreciated value)
Values DECAY
(Depreciated value)
Simple
Compounded
เครื่องคิดเลขการเจริญเติบโตและการสลายตัว (ค่าเสื่อมราคา)