เครื่องคิดเลขลอการิทึม

Log  ^   = 
     
 
เครื่องคิดเลขลอการิทึม