เครื่องคิดเลขระยะทางฟ้าผ่า

Time From Flash To Thunder (t): Seconds
Speed Of Sound In Air (s): feet/sec
Distance From Lightning (d): Miles
 
เครื่องคิดเลขระยะทางฟ้าผ่า