แปลงละติจูดและลองจิจูด

  Latitude Decimal Degrees (ex. 23.457)
  Longitude

 DegreesMinutesSecondsDirection
Latitude
Longitude

 DegreesDecimal MinutesDirection
Latitude
Longitude

แปลงละติจูดและลองจิจูด