เครื่องคิดเลขไซโคลน

Particle density (pparticle): kilogram/meter3
Air density (pair): kilogram/meter3
Radial distance (r): meter
Rotational velocity (w): radian/second
Particle diameter (d): meter
Air viscosity (u): kilogram/meter-second
Radial velocity (vradial): meter/second
 
เครื่องคิดเลขไซโคลน