เครื่องคิดเลขการเก็บเกี่ยวฝน

Enter the Roof area (RA): m2
Amount of rainfall (AF): mm
Rainfall harvest: liters
 
เครื่องคิดเลขการเก็บเกี่ยวฝน