เลือดของทารกจะเป็นอย่างไร

Mother Blood Type:    
Father Blood Type:    
Type A Chance:   %  
Type B Chance:   %  
Type AB Chance:   %  
Type O Chance:   %  
Child RH+ Chance:   %  
Child RH- Chance:   %  
   
function calpbt()
{
//alert('good');
var msel = document.pbt.msel.value;
var csel = document.pbt.fsel.value;
var msel2 = document.pbt.msel2