ปริมาณปอด / เครื่องคิดเลขความจุ

Inspiratory Reserve Volume:  
Tidal Volume:  
Exspiratory Reserve Volume:  
Residual Volume:  

   
Vital Capacity:  
Total Lung Capacity:  
Inspiratory Capacity:  
Functional Residual Capacity:  
ปริมาณปอด / เครื่องคิดเลขความจุ