เครื่องคิดเลขเผาแคลอรี่สำหรับ VO2 ที่รู้จัก

Gender =
Age =
Weight =
Activity Duration = hrs min sec
VO2 max = mL kg-1 min-1
Average Heart Rate = in beats/minute
Result =
เครื่องคิดเลขเผาแคลอรี่สำหรับ VO2 ที่รู้จัก