เครื่องคิดเลขความเร็วสูงสุด (การปฏิวัติต่อนาที)

Diameter of the Tire = Inches
Revolutions per Minute (RPM) Value =
Top Velocity of Motor =
เครื่องคิดเลขความเร็วสูงสุด (การปฏิวัติต่อนาที)