การคำนวณอัตราความฝืดของใบไม้สปริง

Youngs Modulus (E): mW
Number of Leaves (n):
Span(L): cm
Width of Leaves (b): mW/cm2
Thickness of Leaves (t): mW/cm2
Stiffness (k): mW/cm2
การคำนวณอัตราความฝืดของใบไม้สปริง