เครื่องคิดเลขความพรุนที่แท้จริง

Apparent Solid Specific Gravity (Ga):
True Specific Gravity (Gt):
True porosity:
เครื่องคิดเลขความพรุนที่แท้จริง