เครื่องคิดเลขพลังเสียงที่ปล่อยออกมา

I want to calculate
Sound Wave Intensity(I) = W/m2
Radius or Distance from Point Source(r) = m
Power Emitted(PAV) = W
 
เครื่องคิดเลขพลังเสียงที่ปล่อยออกมา