เครื่องคิดเลขอัตราการไหลของมวล

Density of the liquid or gas(kg/m3)
Velocity of the liquid or gas(m/s)
Flow Area of the Liquid or gas(m2)
 
Mass Flow Rate = (kg/s)
เครื่องคิดเลขอัตราการไหลของมวล