เครื่องคิดเลขความดันที่แตกต่างกัน

Enter the change in pressure : Bars
Enter pipe diameter: mm
Fluid density : kg/m3
Mass flow rate: kg/Hr
Differential pressure:
เครื่องคิดเลขความดันที่แตกต่างกัน