เครื่องคิดเลขกล้องจุลทรรศน์

  Microscope Field of View Calculator
Low power field of view:   µm
Low power magnification:   
High power filed of view:   µm
High power magnification:   
   
  Microscope Magnification Calculator
Ocular Len's Magnification:   
Microscope Magnification:   
Objective Len's Magnification:   
   
เครื่องคิดเลขกล้องจุลทรรศน์