เครื่องคำนวณความเร่งเชิงมุมคงที่

Total torque(in rad/sec)
Mass moment of inertia(in sec)
 
Angular Acceleration = (rad/s2)
เครื่องคำนวณความเร่งเชิงมุมคงที่