เอฟเฟกต์ Doppler ใกล้แหล่งเครื่องคิดเลข

I want to calculate
Wave Velocity(v) = m/s
Wavelength in Front of Source(λf) = m
New Frequency of Approaching Source(f') = Hz
   
เอฟเฟกต์ Doppler ใกล้แหล่งเครื่องคิดเลข