เครื่องคิดเลขแรงเสียดทาน Kinetic พร้อมค่าสัมประสิทธิ์และแรง

I want to calculate
Kinetic Friction Coefficient(μk) = N
Normal Force(N) = N
Kinetic Friction(Fk) = N
 
เครื่องคิดเลขแรงเสียดทาน Kinetic พร้อมค่าสัมประสิทธิ์และแรง