เครื่องคิดเลขพลังงานมวลไอน์สไตน์ที่มีความเร็วสูงของแสง

I want to calculate
Mass(m) = kg
Speed of Light in a Vacuum(c) = m/s
Energy(E) = J
 
เครื่องคิดเลขพลังงานมวลไอน์สไตน์ที่มีความเร็วสูงของแสง