เครื่องคิดเลขระยะเวลาความเร็วความเร็ว

I want to calculate
Average Velocity(va) = m/s
Time(t) = sec
Distance(Δx) = m
 
เครื่องคิดเลขระยะเวลาความเร็วความเร็ว