เครื่องคิดเลขความเร่งความโน้มถ่วง

I want to calculate
Planet Mass(M) = kg
Radius from Planet Center(r) = m
Gravitational Acceleration(a) = m/s2
 

Universal Gravitational Constant(G) = 6.6726 x 10-11N-m2/kg2

เครื่องคิดเลขความเร่งความโน้มถ่วง