เครื่องคำนวณความเร็วเฉลี่ยเร่งความเร็วคงที่

I want to calculate
Initial Velocity(v0) = m/s
Velocity(v) = m/s
Average Velocity(va) = m/s
 
เครื่องคำนวณความเร็วเฉลี่ยเร่งความเร็วคงที่