กฎหมายของนิวตันของเครื่องคิดเลขแรงโน้มถ่วงสากล

 
Universal Gravitational Constant(G) = 6.6726 x 10-11N-m2/kg2
I want to calculate
Mass of Object 1(m1) = kg
Mass of Object 2(m2) = kg
Distance Between the Objects (r) = m
Gravitational Force (F) = N
   
function checnum(as)
{
var dd = as.value;

if(isNaN(dd))
{
dd = dd.substring(0,(dd.length-1));
as.value = dd;
}
}

function calsi()
{
var ty = doc